05 февруари 2016 г.

С този мотив състав на Административен съд – Благоевград отмени отказ на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД ЗБР) да предостави копие от заповедта за определяне на служител по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в рамките на институцията, както и копие от длъжностната характеристика на този служител.

 

Документите бяха поискани от Програма Достъп до Информация (ПДИ) в началото на миналата година, в рамките на ежегодното проучване на интернет страниците на институциите. Директорът на БД ЗБР отказа да предостави информацията с мотив, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и копия от конкретни документи.

 

В отказа бе посочено, че в подобни случаи заявлението се явява неясно формулирано и заявителят следва да уточни конкретно информацията, която иска да получи от заповедта за определяне на служител по ЗДОИ и длъжностната характеристика.

 

С Решение № 1988/16.12.2015 по а.д. № 297/2015 Административен съд – Благоевград отмени отказа на директора на БД ЗБР и го задължи да предостави достъп до исканите документи. В мотивите си съдебният състав посочи, че обществената информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените субекти. В случая, така както е формулирано искането в заявлението, то е достатъчно ясно. Органът е следвало да предостави исканото копие от горепосочената длъжностна характеристика. По отношение искането на заявителя за предоставяне на заповедта за определяне на служител по ЗДОИ в БД ЗБР органът следва да проведе процедура за търсене на съгласие и ако се съдържат лични данни на въпросното длъжностно лице, то исканата информация по този пункт следва да се предостави, но като се изключат (заличат) тези лични данни. Решението на съда не е обжалвано от директора на БД ЗБР и е влязло в сила. Следва да бъде отбелязано, че междувременно ЗДОИ бе изменен[1] и дефиницията за „обществена информация“ бе прецизирана в смисъл, че такава е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ.

 [1] ДВ, бр. 97 от 11 декември 2015 г.