08 май 2013 г.

С този мотив Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административен съд - Търговище, както и отказ на секретаря на Община Търговище да предостави копие от договор за продажба на общински имот (бившия битпазар) на частна фирма.

 

Копие от договора е поискано от Красимир Русев със заявление от януари 2012. В резултат секретарят на общината търси съгласие за предоставяне на договора от фирмата купувач и след като не го получава предоставя частичен достъп - извадка от публичния регистър на разпоредителни сделки с общински имоти.

 

Частичният отказ е обжалван пред Административен съд – Търговище, който отхвърля жалбата приемайки, че искането за предоставяне на копие от документ не е идентично на искане за достъп до информация и само по себе си представлява основание за цялостен отказ.

 

С Решение № 4904 от 9 април 2013 ВАС отменя решението на първата инстанция, както и отказа и връща преписката на общината за ново произнасяне по заявлението. В мотивите си магистратите посочват редица решения на ВАС, в които се приема, че искането на копие от документ е равносилно на искане за достъп до съдържащата се в него информация.

 

Съдебният състав отбелязва, че ЗДОИ съдържа презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес, когато исканата информация е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект. При това положение кметът на общината и оправомощените от него лица са били длъжни да предоставят информацията или да установят липсата на надделяващ обществен интерес. Мотиви за липса на такъв интерес в решението на секретаря на общината, върху когото лежи доказателствената тежест да обори законовата презумпция, липсват. Т.е. по силата на необорената в случая законова презумпция на § 1, т. 5, б. "е" от ДР на ЗДОИ следва да се приеме, че е налице надделяващ обществен интерес, изключващ отказа от достъп до исканата обществена информация.