05 юли 2014 г.

До този извод стигна Великотърновски административен съд (ВТАС) по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Велико Търново за гората“ срещу отказ на кмета на В. Търново да предостави информация за картирането на растителността и геоложките проучвания в поземлен имот, в който общината е одобрила проект за строеж.

 

Отказът на кмета бе с мотив, че информацията не попада в приложното поле на чл. 4, ал. 1 ЗДОИ, тъй като Законът за устройство на територията (ЗУТ) предвижда специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. Посочено бе, че информацията касае процедура по издаване на разрешение за строеж и може да бъде предоставяна само на заинтересовани лица по смисъла на чл. 149 от ЗУТ.

 

С Решение № 233 от 29.05.2014 ВТАС отмени отказа на кмета и го задължи да предостави исканата информация. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че тъкмо фактът, че жалбоподателят не е заинтересовано лице по ЗУТ обосновава правото му да търси информация по реда на ЗДОИ. Отделно съдът отбелязва, че ЗДОИ и ЗУТ не се намират в съотношение на общ и специален закон. На последно място съдът посочва, че отказът противоречи и на Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда /т.нар „Орхуска конвенция“/.