04 юли 2010 г.

С подкрепата на ПДИ „Дарик нюз“ ЕООД подаде жалба срещу разпореждането на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР за разкриване на IP адрес на участник във форума на „Дарик“ радио. Според жалбоподателя с разкриването на тази данни се засяга правото на защита на лични данни и свободата на изразяване във формата на защита на източника на информация на медията. Това право подлежи на ограничаване само на предвидено в закон основание, когато то би било пропорционално на защитата на даден законен интерес и при спазване на принципа „необходимост в демократичното общество“, заложен в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).