Фондация Програма Достъп до Информация
06.08.2019 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС), като втора инстанция, по дело на Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ срещу отказ на „Електроенергийният системен оператор“ ЕАД (ЕСО).

 

Със заявление от 26.01.2017 „За земята“ искат от ЕСО да им бъде предоставена информация за наложените неустойки през 2016 на енергийни дружества по договорите за продажба на студен резерв. С писмо от 01.02.2017 ЕСО уведомяват „За земята“, че не попадат сред задължените субекти по ЗДОИ, поради което исканата информация не може да бъде предоставена. „За земята“ обжалват отказа пред Административен съд София-град (АССГ). С Решение № 4100/19.06.2017 на АССГ отказът е отменен и преписката е изпратена на ЕСО за ново произнасяне по заявлението. Съдията приема, че ЕСО е задължен субект в качеството си на публичноправна организация, тъй като е под управленския контрол на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ), който е възложител на обществени поръчки по ЗОП (§ 1, т. 4, б. „в“ от ДР на ЗДОИ). Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от ЕСО, в която основният аргумент е, че БЕХ не е възложител на обществени поръчки по ЗОП, поради което ЕСО не представлява публичноправна организация по смисъла на ЗДОИ. Правният екип на ПДИ поема защитата на „За земята“ пред втората съдебна инстанция.

 

С Решение № 11137/17.07.2019 на ВАС решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Съдиите отбелязват, че основният спор между страните по делото е дали „ЕСО“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ. Според съдиите, безспорно е установено, че „ЕСО“ ЕАД е образувано чрез преобразуването на „Националната електрическа компания“ ЕАД (НЕК), като част от дейността на последното е отделена и е образувано дружеството „ЕСО“ ЕАД. Едноличен собственик на капитала на ЕСО е БЕХ“ ЕАД - като последното е 100% собственост на държавата, чрез министъра на икономиката и енергетиката. Съгласно § 4 от ДР на ЗДОИ задължени по този закон са тези публично правни организации, които са юридически лица, чиито управителни и контролни органи се избират от възложители по чл. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), респективно са обект на управленски контрол от възложители по чл. 5 от ЗОП. В случая се касае за дъщерно дружество на „БЕХ“ ЕАД, който е възложител по ЗОП. Следователно изводът на АССГ, че ЕСО е 100% обект на управленски контрол от БЕХ, поради което се явява задължен по ЗДОИ субект, е правилен. Решението е окончателно.