05 януари 2017 г.

С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени мълчалив отказ на кмета на столичния район „Лозенец“ да предостави информация, свързана с общественото обсъждане и обявяването на изработения нов подробен устройствен план за мемориален парк „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков“ в София. Информацията бе поискана от Денница Кюранова (София) със заявление от 15 юни 2016. В 14-дневния срок за отговор кметът на район „Лозенец“ не се произнася по заявлението.

 

С подкрепата на ПДИ мълчаливият отказ е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 7404 от 25.11.2016 на АССГ, Второ отделение, 50 състав, съдия Весела Николова, мълчаливият отказ на кмета е отменен и преписката му е изпратена за произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. В мотивите си съдията отбелязва, че мълчаливият отказ по ЗДОИ е недопустим, представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и само на това основание подлежи на отмяна.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.