05 ноември 2013 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Светла Василева от в. „Дума“ срещу отказ на генералния директор на предприятието да предостави информация за задграничните командировки на ръководния състав на предприятието през 2012, както и за размера на заплатите на ген. директор, зам.-ген. директори, директорите на дирекции и други ръководни лица.

 

В мотивите си съдът посочи, че Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е юридическо лице, което осъществява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в гражданското въздушно пространство на РБългария. Министърът на информационните технологии и съобщенията упражнява правата на собственост на държавата в предприятието и назначава управителните му органи вкл. генералния директор. Тези белези на предприятието според съдебния състав го определят като публичноправен субект (организация) по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 във връзка с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация. По същество съдът отбелязва, че защитата на личните данни в случая не може да бъде основание за отказ да се предостави информация за заплатите на ръководния състав на ДП РВД, тъй като колизията между възможното засягане на личната сфера на ръководния състав и предоставянето на данните следва да бъде разрешена в полза на удовлетворяването на правото на достъп, което би довело до повишаване на прозрачността и отчетността на задължения субект като елементи от съдържанието на понятието за „надделяващ обществен интерес”.

 

С решението си съдът отменя отказа и връща преписката на ДП РВД за ново произнасяне съобразно съдебните указания за тълкуване и прилагане на закона.