04 март 2010 г.

Документът, с който директорът на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности (НИОНКЦ) е съгласувал засаждане на 29 април 2009 г. от неправителствени организации на дърво от семейство Яворив градината към Националната художествена галерия, представлява обществена информация и следва да бъде представен при поискване по реда на ЗДОИ.

Такава информация са и всички документи, с които в посочения от заявителя период (1 юни 2008 - 1 юни 2009 г) НИОНКЦ е съгласувал или отказал искания за намеса в исторически градини в София, представляващи единични или групови паметници.

В отказа на директора е посочено, че не може да предостави достъп до тази информация съгласно чл. 13, ал. 2 и чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, но липсват каквито и да било фактически основания. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че с оглед характера на поисканата информация и изрично установения в чл. 3 от Закона за културното наследство принцип на публичност и прозрачност при управлението на дейностите по опазване на културното наследство, то съдът намира, че е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес, задължаваща органа да предостави исканата информация, дори това да засяга права и интереси на трети лица. Поради това, с Решение от 22 февруари 2010 г. на Административен съд – София град, ІІ отделение, 23 състав, постановено по а.д. № 5139/2009 г., отказът е отменен и директорът на преименувания на Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) е задължен да предостави достъп до поисканата информация.