06 ноември 2014 г.

Петчленен състав на ВАС отмени решението на предходната съдебна инстанция, както и отказ на МОСВ да предостави копие от съвместния доклад на МОСВ и МИЕ за намаляване на емисиите на вредни вещества от големите горивни инсталации, свързан с предупреждението на ЕК към България за неспазване таваните спрямо емисиите от серен и азотен окис и фини прахови частици. Докладът представлява информация за околната среда, която не може да бъде отказвана като подготвителен документ с несамостоятелно значение.

 

Докладът бе поискан от Екологично сдружение „За земята“. В мотивите на Решение № 11951 от 09.10.2014 магистратите посочиха, че тричленният състав на ВАС не е съобразил, че исканата информация представлява информация за околната среда по смисъла на  Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда и по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Тази информация е свързана с емисии и други вредни въздействия върху околната среда. Разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, която дава възможност за ограничаване на достъпа до подготвителни документи, е неприложима, защото визира ограничения за достъп до служебна обществена информация, която не касае въпроси на околната среда и в частност емисии на вредни вещества.

 

Съдът отбелязва, че в чл. 20, ал. 6 от ЗООС националният законодател е предвидил изрично разпоредба, с която правото на достъп до обществена информация, свързана с околната среда и в частност до емисиите на вредни вещества, не може да бъде отказвано и ограничавано. Решението на съда е окончателно.