05 декември 2016 г.

 Заявлението по случая подаде Боряна Христова от неправителствената организация „Български институт за правни инициативи“ /БИПИ/ до кмета на Столична община през юни т.г.

 

Информацията бе отказана с мотив, че същата не попада в приложното поле на чл. 2 ал.1 от ЗДОИ.

С подкрепата на ПДИ отказът бе обжалван.

С решение № 6822/07.11.2016 състав на Административен съд София - град отмени отказа на столичния кмет и му върна преписката за ново произнасяне в срок. Мотивите на съда: потърсената и отказана информация има характера на обществена такава, тъй като е свързана с обществения живот в страната. Тази обществена информация може да бъде обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, съхранен, получаван или създаден от задължените по закона субекти. Съдът приема, че търсената от заявителката информация е служебна - която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации /чл. 11 във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДОИ/. В случая не се цели предоставянето на информация, съдържаща се в актове/документи на Столична община, а предоставянето на подадените декларации по чл.12 от ЗПУКИ от зам.- кмета на общината. В решението се посочва още, че в спора се извежда принципът на достъпност, откритост, достоверност и пълнота на търсената информация с цел гарантиране сигурността на обществото и държавата, надделява и общественият интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ - когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от ЗДОИ. Според съда, в случай че кметът на СО е преценил, че не е налице надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията по заявлението, то е трябвало да докаже това свое твърдение, което не е направено. Освен това, кметът на Столична община не е доказал, че информацията, достъп до която се иска от Боряна Христова, е налична на интернет страницата на общината.

 

За пълнота, съдът възприема и мотивите на Решение № 9892 от 01.07.2013 по адм.д. № 3587/2013г., VІІ отд. на ВАС на РБ: „ ...Една от целите на ЗДОИ е именно прозрачност в осъществяване на публично-властническите правомощия, както и в развитието на обществения живот като цяло. След като по силата на нормативен акт е установено, че информация, като поисканата е създадена, респ. към определен момент органът е разполагал с нея, то чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗДОИ, въздигащ принципа на осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация, както и чл. 6, ал. 1, т. 1 ЗДОИ, налагащ принципа на откритост и достоверност на информацията, изискват органът в подобна хипотеза не просто да укаже на заявителя, че не разполага с информация, каквото твърдение би било фактически неустановимо и непроверимо по съдебен ред. Цитираните норми изискват органът да мотивира защо и от кой момент не разполага с подобна информация, за да може да бъде проконтролирана дейността му с оглед обществената необходимост от откритост, прозрачност и законност при осъществяване на правомощията му“. В този контекст, се посочва в решението, отговорът на административния орган не обуславя извод дали разполага или не с исканата информация, без конкретни уточнения в тази насока, поради което се предопределя неговата немотивираност – предпоставка за отмяната му като незаконосъобразен.

 

Решението подлежи на обжалване.