04 февруари 2010 г.

В случай, че получи искане да предостави достъп до такава информация, данъчният орган е длъжен да прецени дали самото лице, което информацията засяга, не е задължен по ЗДОИ субект, и дали не е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията. В случай, че нито една от тези предпоставки за предоставяне на информацията не е налице, данъчният орган следва да поиска съгласие от лицето, което касае поисканата информация по реда на чл. 31 от ЗДОИ и едва след получаване на неговия отговор, да се произнесе по искането за достъп до информация.

 

С тези мотиви състав на Върховния административен съд отмени решение на Административен съд – Разград, както и отказ на директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите (НАП) – Варна, офис Разград, и му върна преписката за ново произнасяне. Със заявлението си сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ бе поискало да му бъдат предоставени подадените данъчни декларации на създаденото с решение на общинския съвет сдружение „Център за икономическо развитие - Разград” за периода 2000-2008 г., а именно: първа страница на всяка декларация; страницата за получени финансови средства, дарения и други; и информация декларирало ли е сдружението получени суми от стопанска дейност и какви –  описание; декларирана ли е печалба – описание и размер. Отказът на директора на НАП – Разград, е мотивиран с това, че тази информация не попада в приложното поле на ЗДОИ, тъй като в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е предвиден специален ред за разкриването й. Пълният текст на Решение № 2045 от 16 февруари 2010 г. на Върховния административен съд, Пето отделение, постановено по а.д.№ 9995/2009 г.