02 август 2011 г.

Такова е становището на състав на Административен съд София – град, изразено в решение № 3317/ 07.07.2011.


Делото бе образувано по жалба на Николай Веселинов срещу отказ на главния архитект на Столична община да му предостави списък и копия на документите, съдържащи се в преписката по издаване на заповед за налагане на строителна забрана по реда на Закона за устройството на територията /ЗУТ/. Посоченото от ответника основание за отказ е, че в случая не става въпрос за искане на достъп до обществена информация, тъй като се търси достъп до документи, като материален носител на информацията. С решението си съдът недвусмислено изразява позицията си, че подобно разделение е необосновано и отменя отказа като посочва следното:

Материалният носител на информацията, в случая, както главният архитект на Столична община е приел – съответните документи, не са нещо, което се иска заради своя материален субстрат, а заради информацията, която съдържа. Дали ще се предостави копие на оригиналния материален носител, или тя ще бъде описателно предоставена на заявителя е въпрос на конкретна преценка на искащия и на задължения субект, още повече че заявителят има право да посочи предпочитаната форма  за предоставяне на достъп до обществена информация съгласно разпоредбата на чл.25 ал.1 т. 3 от ЗДОИ.