24 септември 2010 г.

Главният секретар на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) бе задължен от съда да предостави достъп до информация, свързана със строежа на обект: „Пътническа въжена линия“ в местността „Картала“, землището на с. Бистрица, община Благоевград. Информацията, включваща три заповеди на заместник началника на ДНСК и Протокол за установяване на годността за ползване на въжената линия бе поискана от Зорница Стратиева в началото на 2010 г. В отказа на главния секретар на ДНСК бе посочено, че тази информация попада в ограничението на правото на достъп до информация по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ като информация с подготвителен характер, която няма самостоятелно значение. С Решение от 19 юли 2010 г. състав на Административен съд – София град (АССГ) отмени отказа като прие, че тази информация касае актове на държавен орган, които представляват официална обществена информация по чл. 10 от Закона за достъп до обществена информация и достъпът до нея не може да бъде ограничаван, включително и поради това, че е в случая е налице надделяващ обществен интерес от узнаването й.