07 ноември 2015 г.

Производството по делото бе образувано по жалба срещу мълчалив отказ на главния прокурор по подаденото от Филева заявление. С него беше поискана информация, свързана с дейността на главния прокурор и по-конкретно: кога е била издадена негова заповед, която определя прокурорите и следователите, участващи в специализираното звено „Антикорупция“; колко са прокурорите и от кои прокуратури; колко са следователите; колко служители са подложени на тест за лоялност; колко служители не са го издържали и кой е определеният от главния прокурор негов заместник, който ще осъществява непосредственото ръководство на звеното.

 

В съдебното заседание процесуалният представител на главния прокурор изразява становище за неоснователност на жалбата, като твърди, че поисканата информация не е обществена, тъй като от нея гражданите не могат да си съставят мнение за дейността на прокуратурата.


С решението си по делото от 26.10.2015 състав на Административен съд София – град приема, че като не се е произнесъл с изричен мотивиран акт, въпреки че е длъжен по закон, главният прокурор е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, установени в чл.38 и чл.39 ЗДОИ. Според съда единствената призната от закона възможност за процедиране на заявление за достъп е задълженият субект да постанови изричен акт - решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на исканата информация, което се връчва лично на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. При хипотезата на отказ, в акта следва мотивирано да се посочат фактическите и правни основания.

Решението подлежи на обжалване.