05 юли 2017 г.

Заявлението по случая е подадено от журналиста Атанас Чобанов на 15 август 2016  и с него са поискани два доклада от надзорни инспекции за Първа инвестиционна банка /ПИБ/ АД, съответно през 2012 г. и 2015 г.

 

Същите са отказани с решение на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“ на Българска народна банка на основание професионална тайна по чл.63 ал.1 и банкова тайна по чл.62 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.

 

С Решение № 7921/21.06.2017 по а.д. № 11515/2016 г. на ВАС, Пето отделение отказът на подуправителя на БНБ е отменен и преписката му е върната за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдиите приемат, че от събраните по делото доказателства не се установява наличието на защитена от закон тайна по отношение на цялото съдържание на двата поискани документа. Подуправителят на БНБ не е разгледал възможността по чл. 7, ал. 2 от ЗДОИ за предоставяне на частичен достъп до исканата информация, независимо от изричното волеизявление в този смисъл, което се съдържа в заявлението. При издаване на оспореното писмо не е съобразено и обстоятелството, че от създаване на исканата информация са минали повече от три години и ограничаването на достъпа до нея не кореспондира с установената в закона цел, а именно ограничаване на правото на достъп до обществена информация само по изключение. В решението се посочва също, че по делото липсват доказателства, че са налице предвидени в закона изключения от правото на достъп до обществена информация, установено като принцип в чл. 41 от Конституцията на Република България. Ето защо, по изложените съображения, оспореното писмо № БНБ-78002/23.08.2016 г. на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“ на Българска народна банка следва да бъде отменено, а делото да бъде изпратено като преписка на БНБ за ново произнасяне при спазване на закона, съобразно тълкуването му настоящото съдебно решение е заключението на съда.

 

Решението е подписано с особено мнение от съдията-докладчик Донка Чакърова, според което информацията, съдържаща се в докладите от надзорни инспекции, представлява „професионална тайна“ по ЗКИ и отказът на това основание е законосъобразен. В мнението е посочено, че е необходимо да се установи дали по отношение на исканата информация със закон е установено, че представлява защитена тайна и доколко тази защита е в синхрон с чл. 41 от Конституцията на РБ. „Професионална тайна“ на основание чл. 63, ал. 1, изр. 1 от ЗКИ е информацията, която БНБ придобива или създава за целите на банковия надзор или във връзка с него. Основна функция на БНБ е да регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. На основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от ЗБНБ във връзка с изпълнението на функциите си БНБ може да изисква от банките да предоставят всички документи и информация, както и да извършва съответни проверки, но не може да разгласява и да предава на други лица получената информация, представляваща банкова или търговска тайна за банките и другите участници в паричния оборот и в кредитните отношения, освен в случаите, предвидени в ЗЗКИ. Освен това членовете на управителния съвет, служителите, външните одитори, експертите и другите лица, работещи за БНБ, са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след прекратяване на отношенията им с БНБ. Въпросните лица могат да използват информацията, представляваща професионална тайна, единствено за целите и при изпълнение на служебните си задължения. Публичното оповестяване на резултатите от извършени надзорни проверки във всички случаи би довело до нарушаване на конкуренцията между различните банки, а евентуално би поставило в риск стабилността на банковата система, т.е. при всички случаи не е в обществен интерес. В този смисъл при преценката на баланса на интересите между правото на информация от една страна и стабилността на банковата система и свободната конкуренция между банките от друга като обществен интерес, законово защитен от „професионалната тайна“ на лицата, създали и съхраняващи исканата информация, следва да бъде даден превес на второто.

Решението подлежи на обжалване.