06 юли 2015 г.

Това реши Административен съд София - град по зявление на "Център на НПО в Разград". 

 

Със заявление на „Център на НПО в Разград“, подадено през февруари 2015 до ВСС, беше поискана информация, описана в три точки като част от нея е свързана със заседание на съвета, проведено през есента на 2014, на което е взето решение за „Осигуряване на социално-битови условия и задоволяване жилищни нужди на членове на Висшия съдебен съвет, които не притежават жилища на територията на София“. В тази връзка от сдружението искат да узнаят колко средства (в лева) от бюджета на ВСС са изплатени от 2012 до 2015 по тези договори – обща сума; копия на договорите с всички приложения/ анекси към тях и трите имена на членове на ВСС, които ползват жилища под наем за сметка на бюджета на ВСС.

 

С решение на главния секретар на ВСС е предоставен частичен достъп – относно общата разходвана сума за наем и трите имена на членовете на съвета, които ползват такива жилища, като е отказано предоставяне на копия от сключените договори. Отказът на главния секретар на ВСС е мотивиран с това, че в тези договори се съдържат данни, касаещи трети лица, поради което е изискано съгласието им за предоставянето им. В указания срок съгласие за предоставяне на копия от договорите са изразили двама от наемодателите, но поради изричен отказ или липса на съгласие от ползвателите на имотите и от останалите наемодатели, исканата информация не следва да бъде предоставяна.

 

В решението си № 4516/29.06.2015, АССГ намира, че информацията, до която е отказан достъп, е обществена по смисъла на чл. 2 от закона и с предоставянето й заявителят ще може да си състави собствено мнение относно дейността на ВСС във връзка със сключването на договорите за наем – условия, срокове, неустойки и т.н. Освен това запознаването със съдържанието на договорите ще позволи на членовете на сдружението да си съставят мнение за клаузите на сключените договори и дали същите са изгодни или неизгодни за ВСС, който заплаща наема с публични средства. Съдът посочва още, че в оспорваното решение липсват каквито и да е мотиви налице ли е или не надделяващ обществен интерес, а без излагането на фактически и правни основания за този релевантен юридически факт органът не е изпълнил задължението си по чл. 38 от ЗДОИ. Заключението на съдебния състав е, че в случая е налице надделяващ обществен интерес и исканата информация със заличени лични данни на третите лица следва да бъде предоставена. Под обществен интерес в случая следва да се разбира интересът на обществото да защитава и отстоява своите права и свободи от неблагоприятни за него управленски решения. Целта на закона е да създаде условия за прозрачни и видими за обществото действия и решения на задължените субекти, като по тази начин обществото следи отблизо и оценява тяхната работа, се посочва в решението. Решението подлежи на обжалване.