05 март 2019 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) по дело на Живко Желев (Сливен) срещу мълчалив отказ управителя на ВиК Сливен.

 

Със заявление от август 2016 Желев иска от управителя на ВиК дружеството да му предостави подробно описана информация, свързана с водоснабдяването с питейна вода на територията на областта. Конкретно е поискана информация за използваните измервателни уреди и подадените количества питейна вода на територията на областта, както и за резултатите от извършената финансова инспекция в дружеството и броя освободени и назначени в него служители за последната година.

 

В 14-дневния срок за отговор по ЗДОИ управителят на „ВиК – Сливен“ ООД не се произнася по заявлението, поради което с подкрепата на ПДИ мълчаливият отказ е обжалван пред Административен съд – Сливен.

 

В резултат, с Решение № 38 от 21.03.2017 съдът отменя мълчаливия отказ и изпраща преписката на управителя на дружеството за изрично произнасяне по заявлението със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. В мотивите си съдът посочва, че от извършената служебна справка в Търговския регистър е видно, че „ВиК – Сливен” ООД е търговско дружество с 51 % държавно участие, от което следва че е публичноправна организация по смисъла на § 1, т. 4, б. “в” от ДР на ЗДОИ и съответно – задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ  – за предоставяне достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от дружеството. Съдът приема, че единствената призната от закона възможност за процедиране по заявление за достъп е задълженият субект да постанови изричен акт – решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп. Като не е сторил това, управителят на „ВиК – Сливен“ ООД е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, установени в чл. 38 и чл. 39 от ЗДОИ, които изискват издаването на мотивирано решение във всички случаи на отказ, без значение на основанията за това. И в случаите, когато задълженият субект прецени, че търсената информация не е обществена или не може да бъде получена на основание ЗДОИ, за него съществува задължение да издаде решение, с което да се произнесе по направеното искане. Мълчалив отказ в производството по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание оспореният акт следва да бъде отменен.

 

Решението на Административен съд – Сливен е обжалвано от управителя на „ВиК – Сливен“ ООД.

 

В резултат, с Решение № 2674/22.02.2019 на ВАС решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдиите приемат, че доводите в жалбата, че „ВиК - Сливен“ ООД не е задължен субект са неоснователни. Изводът на първоинстанционния съд, че дружеството е задължен субект е правилен. Съдът не е допуснал нарушение, позовавайки се на информация от публичния Търговски регистър и приемайки, че „ВиК - Сливен“ ООД е задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 ЗДОИ във връзка с § 1, т. 4, б. „в“ от ДР на ЗДОИ. Съгласно посочените текстове ЗДОИ се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от публичноправни субекти, различни от посочените в ал. 1, вкл. публичноправни организации. „Публичноправна организация“ е юридическо лице, което е обект на управленски контрол от страна на възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки. Управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице. „ВиК - Сливен“ ООД е юридическо лице, обект на управленски контрол от страна на възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите. Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на този закон. Съгласно фирменото досие на търговското дружество държавата има дял в него 51 %, община Сливен – 30 %, община Нова Загора – 10 %, община Котел 5 % и община Твърдица – 4%. Касае се за дружество по чл. 61 от Търговския закон, в което съдружници са държавата и общини, поради което те осъществяват управлението му. Статутът на търговското дружество, неговото управление, финансиране и неговият предмет на дейност го определят като специфичен правен субект с белезите на публичноправна организация по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗДОИ.

Решението е окончателно.