07 септември 2016 г.

С решение №9592/29.08.2016 състав на Върховен административен съд отмени отказ на БНБ да предостави информация на журналистката от OFFNEWS Александра Маркарян какви са били годишният брутен и нетен размер на възнаграждението на бившия управител на банката Иван Искров за всяка календарна година, през която е бил управител.

 

В отказа се посочва, че Иван Искров не е декларирал съгласие за оповестяване на получените от него доходи преди юли 2014 до началото на първия му мандат през октомври 2003. Поради това предоставянето на тази информация ще доведе до разкриване на лични данни за лицето, т.е. тя попада в хипотезата на чл. 2, ал. 4 от ЗДОИ. Освен на основание лични данни, исканата информация е отказана и на основание неприложимост на ЗДОИ, тъй като по отношение на БНБ е установен специфичен ред, уреден в специален закон /Закон за БНБ/ - по който именно банката се отчита, оповестява и разпространява обществена информация за своята дейност и за разходите, извършени при изпълнение на възложените й функции, в това число и за разходите за издръжка на персонал.

 

В решението си съдебният състав отхвърля наведените в отказа доводи за наличие на лични данни като приема за безспорно, че управителят на БНБ е личност, изпълняваща публична висша държавна длъжност. Според съда защитата на личните данни за тези личности, е много по-занижена в сравнение със защитата на личните данни на останалите граждани. Пример за това е ежегодното оповестяване в специален регистър на данни за доходите, имуществото, влоговете и вземанията им или деклариране на други защитени данни с оглед установяване на конфликт на интереси. Сам по себе си фактът, че посочените лица са задължени да декларират посочените обстоятелства в публичен регистър сочи, че там изнесените данни не са защитени лични данни. По посочените причини незаконосъобразен се явява изводът на БНБ, че възнаграждението на управителя на банката не е обществена, а касаеща икономическата му идентичност. Възнаграждението на лица, заемащи висши държавни длъжности, не попада в категорията лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ. В конкретния случай се касае за достъп до обществена информация, даваща възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на задължения субект и конкретно спазват ли се правилата за формиране възнаграждението на ръководните органи на БНБ, приема съдът.

 

С решението си съдът отменя отказа и връща преписката на административния орган като го задължава да предостави достъп до поисканата със заявлението информация.