07 декември 2010 г.

На втора инстанция бе спечелено делото на Ивайло Хлебаров от неправителствената организация „За земята“ срещу мълчалив отказ на кмета на Столична община по заявление за достъп до информация.


С решение № 14896/ 07.12.2010   на Върховния административен съд бе потвърдено първоинстанционното решение на Административен съд София - град с № 28 от 08.06.2009. С него отказът на кмета на Столична община да предостави  копие от договор за  пред-проектно проучване и съпътстващи документи  по проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община” за финансиране от фондовете на ЕС., бе отменен като незаконосъобразен. Въпросният договор е сключен през 2007 между общината и частни фирми след процедура по възлагане на обществена поръчка.

 

В решението на Върховния административен съд се посочва, че мълчаливият отказ по ЗДОИ е недопустим, тъй като законът в чл.39 е предвидил изрична писмена форма на отказа за достъп до обществена информация, който се връчва на заявителя.


Решението на съда е окончателно.