07 април 2019 г.

Когато административният орган е издал решение за достъп до информация, в което е посочен линк, на който информацията е публикувана, но това на практика не е направено, то е налице отказ за предоставяне на информация.

 

С този извод състав на ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на секретаря на Столична община (СО) да предостави достъп до текстовете на издадените от СО общи административни актове (ОАА) в периода 01.05.2017 - 31.07.2017.  

 

Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) със заявление от 16.08.2017.

 

С решение от 24.08.2017 секретарят на СО предоставил уж пълен достъп, като посочил, че исканата информация е публикувана на страницата на СО в рубриката "Решения на СОС".

 

С възражение от 24.08.2017 заявителят уточнил, че желае да получи достъп до ОАА, издадени от СО, а не от СОС. С писмо от 01.09.2017 секретарят на СО уведомил заявителя, че исканата от него информация е публикувана на страницата на СО на тематичен принцип. В същото писмо секретаря посочил, че информацията не била налична в търсената от заявителя хронологично подредена форма. Алексиев подал жалба до съда срещу двата отговора на секретаря на СО.

 

С Решение № 6708 от 15.11.2017 на АССГ решението на секретаря на СО за предоставяне на уж пълен достъп, както и последващото негово писмо, са отменени и преписката му е върната за ново произнасяне по заявлението. Съдът приема, че с решението си секретарят на СО е предоставил информация за ОАА на СОС, а не на тези, които са поискани от заявителя – ОАА на СО. С допълнителния си отговор (за който съдът също приема, че има характер на решение по ЗДОИ) исканата информация също не е предоставена на заявителя, а той е въведен в заблуждение, че тя се публикува, тъй като служебната проверка от страна на съда установява, че исканата информация не е публикувана на страницата на СО.

 

Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от секретаря на СО, а правният екип на ПДИ поема защитата на заявителя пред втората съдебна инстанция.

 

В резултат, с Решение № 3924 от 18.03.2019 на ВАС решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Съдиите споделят изводите на първата инстанция, че с решението си секретарят на СО е предоставил информация за ОАА на СОС, а не на тези, които са поискани от заявителя – ОАА на СО. С допълнителния си отговор (за който съдът също приема, че има характер на решение по ЗДОИ) исканата информация също не е предоставена на заявителя, а той е въведен в заблуждение, че тя се публикува, тъй като служебната проверка от страна на съда отново установява, че исканата информация не е публикувана на страницата на СО.

 

Решението е окончателно.