06 август 2015 г.

Информацията бе поискана от Иван Петров (София), а отказът на секретаря на Столична община (СО) бе с мотив, че вътрешните правила не попадат в категорията на общите административни актове, както и в тази на подзаконовите или индивидуални актове. В отказа бе посочено още, че вътрешните правила имат спомагателен характер като елемент от цялостния работен процес на общинската администрация, поради което не са нито официална, нито служебна обществена информация и не следва да бъдат предоставени (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ).

 

АССГ отмени отказа като прие, че тези правила представляват служебна обществена информация, достъпът до която не следва да бъде ограничен, тъй като не са налице основанията за това по чл.13 ал. 2 т. 1 от ЗДОИ, каквито фактически твърдения са наведени в мотивите на оспореното решение. В решението си съдът посочи още, че именно посредством разписаните в този вътрешно служебен акт правила за организацията на работата по административното обслужване и задълженията на служителите от администрацията на общината, заявителят би могъл да си състави собствено мнение за дейността на задължения субект, каквато е и целта на закона. Решението на АССГ бе обжалвано от секретаря на СО пред ВАС.

 

В резултат, с Решение № 8395/07.07.2015 на ВАС, Пето отделение, бе оставено в сила решението на първата инстанция. В мотивите си съдебният състав посочва, че вътрешните правила представляват служебна обществена информация и не е налице законово основание достъпът до тях да бъде ограничен. Решението на съда е окончателно.