05 юни 2016 г.

Информацията по случая беше поискана от арх. Весела Тончева със заявление от август 2013.

 

Отказът на секретаря на СО беше мотивиран с това, че тя има служебен характер и няма самостоятелно значение, тъй като не представлява краен административен акт.

 

С решение № 6363/27.10.2014 състав на АССГ отмени отказа и задължи кмета да предостави исканата информация. В мотивите си съдът посочи, че основанието за отказ по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ е неприложимо, тъй като касае достъп до служебна обществена информация, а в случая се иска достъп до официална обществена информация, която се съдържа в актове на кмета и главния архитект, издадени при осъществяването на правомощията им и свързана с резултати от приключила административна проверка. Съдът отбеляза още, че дори чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ да беше приложим, отказът отново би бил незаконосъобразен, тъй като целта на разпоредбата е да ограничи достъпа до информация, която има подготвителен характер и няма самостоятелно значение, тъй като обществеността би могла да се запознае с информацията от крайния акт на съответния орган. При липса на краен акт обаче, заявителите ще бъдат лишени от информация изобщо, което е недопустимо.

 

Решението на съда беше обжалвано с касационна жалба пред ВАС.

 

С решение № 4897/25.04.2016 състав на ВАС оставя в сила първоинстанционното решение като приема, че същото е правилно, законосъобразно, обосновано и постановено без да са допуснати процесуални нарушения. Според съдебния състав правилно е заключението на решаващия съд, че исканата информация е официална обществена информация по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ. Тя се съдържа в актове на кмета и гл. архитект на СО, издадени по повод на изпълнение на нормативно възложени им правомощия и е свързана с резултати от приключила административна проверка, респективно с основанието за нейното извършване и допускането на изработването на план-схема. Актовете от посочената категория имат и самостоятелна значимост, тъй като упражнените с тях правомощия не са част от единно административно производство, спрямо което те да притежават функцията да го подготвят оперативно (напр. премахването на незаконно поставени преместваеми обекти като резултат от осъществената проверка е отделно производство от изработването на самата план-схема на местността). В решението се посочва още, че законосъобразно първата инстанция е приела, че позицията на секретаря на общината за несамостоятелния характер на информацията е немотивиран. Обжалваното решение за отказ не съдържа анализ на естеството на поисканата информация, нито го отнася към конкретно административното производство, с чийто заключителен акт е свързана информацията. Наведените доводи едва в касационната жалба, че решение № 416/2013 на Столичен общински съвет е крайния акт, с чиято оперативна подготовка се свързва отказа на исканите документи, са ирелевантни, тъй като както извеждането, така и допълването на предполагаемата воля на органа в процеса на съдебния контрол е недопустимо. Решението на съда е окончателно.