05 август 2016 г.

Информацията бе поискана през август 2014 от Сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма“.

 

Отказът на главния секретар на ДНСК бе с мотив, че тя не е свързана с околната среда по смисъла на чл. 19 от ЗООС, както и че не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. В отказа бе посочено още, че в случая е поискан достъп до документи, а такива не се дължат  по ЗДОИ.

 

С решение от март 2015  АССГ отмени отказа като намери за неоснователен довода на ДНСК, че информацията не е обществена и посочи, че дирекцията е държавен орган, чиито функции са свързани с осъществяване на контрол върху законността на строителството, а исканата информация е пряко свързана с тази дейност. В допълнение съдът счете за неоснователен и аргументът, че по реда на ЗДОИ не можело да се иска предоставянето на достъп до документ, а само до информация. Доколкото документите са материален носител на информацията и заявителят не може да знае с подробности какво е записано в тях, докато не се запознае със съдържанието им, то не би могъл да посочи и конкретно информацията, която желае да получи.

 

Решението на АССГ бе обжалвано от главния секретар пред ВАС.

 

С Решение 8555/11.07.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Според върховните магистрати обосновано АССГ е приел за неоснователен аргумента, че по реда на ЗДОИ може да се иска само достъп до информация, а не до документ. Законът дефинира информацията, която следва да бъде предоставяна по установения ред -  като всяка информация, свързана с обществения живот в страната и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти. Дали се иска конкретният материален носител на информацията или описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й. Решението на съда е окончателно.