04 април 2010 г.

Върховният административен съд (ВАС) потвърди отмяната на отказ на Столична община (СО) да предостави копие от Правния анализ на изпълнението и неизпълнението на концесионния договор между СО и „Софийска вода“ АД за експлоатация на столичната „ВиК“ система в периода 2000 – 2007 г. Информация бе поискана от Ганчо Хитров, председател на „Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България“.

 

В отказа на кмета на СО бе посочено, че тъй като правният анализ е изготвен от адвокатско дружество, то същият е обект на адвокатска тайна. С Решение № 31 от 16 юни 2009 г. на АССГ, ІІ отделение, 33 състав по а.д. № 1884/2009 г., отказът на кмета бе отменен и преписката му бе върната за ново произнасяне. В мотивите си съдът отбеляза, че законодателната регламентация на понятието „адвокатска тайна“ дава основание да се приеме, че субект на нейното опазване е единствено лице, притежаващо качеството „адвокат“, каквото качество кметът на СО като задължен субект по ЗДОИ не притежава. Следователно за кмета не е налице законово изискване за нейното опазване и той не може да се позовава на „адвокатска тайна“ при постановяване на отказ за предоставяне на обществена информация. Решението на АССГ бе обжалвано от СО пред ВАС.

 

С Решение № 4195 от 30.03.2010 г. на ВАС, Пето отделение, по а.д. № 10514/2009 г., касационната жалба на СО бе отхвърлена и решението на предходната съдебна инстанция –оставено в сила.