05 март 2015 г.

РСОЦСП отказа да предостави информация за лицата, наети по проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (Innocrafts).


Отказът на РСО бе с мотив, че имената на лицата, наети по проекта, представляват защитени лични данни.

 

С Решение № 23 от 28.03.2014 по а.д. № 20/2014 Габровски административен съд (ГАС) отмени отказа като посочи, че административният орган е следвало да поиска съгласие на третите лица, след което да прецени дали предоставянето на данните ще засегне техни законни права, да прецени обществения интерес и едва след това да откаже или предостави достъп. Решението на ГАС бе атакувано  от РСО с касационна жалба пред ВАС.

 

В резултат, с Решение № 1360 от 09.02.2015 по а.д. № 6737/2014 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. В мотивите си магистратите посочват, че органът действително е бил длъжен да поиска съгласие от третите лица и в случай, че същите не предоставят изрично писмено съгласие, да предостави тази част от информацията достъпът, до която не е ограничен. Върховните съди отбелязват, че след като заявителят е посочил, че иска информацията да му бъде предоставена при наличие на надделяващ обществен интерес, то при новото произнасяне органът следва да извърши преценка за наличието или липсата на такъв интерес. Решението на съда е окончателно.