07 септември 2016 г.

На втора съдебна инстанция бе спечелено делото на Гергана Богданова срещу отказ на министъра на околната среда и водите да предостави достъп до доклади за проверки по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С008, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол”.

 

С решение №8570/11.07.2016  Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението на първата инстанция по делото от февруари т.г.

 

Със заявлението си по случая Гергана Богданова поиска както доклади за извършвани проверки по договора, така и информация за наложени финансови корекции на същия договор, данни за промяна графика за изпълнение на проекта и информация за възложените обществени поръчки. В отговор Министърът на околната среда и водите отказа информацията на основание чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ. Решението на министъра беше обжалвано пред Върховния административен съд, който отсъди в полза на заявителката.

 

В решението си №1841/18.02.2016 Тричленен състав на ВАС прие, че липсата на съгласие на засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, а зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес. Според съда в случая, с оглед характера на исканата информация, следва да се приеме, че независимо от липсата на съгласие на кмета на Ямбол, информацията по заявлението трябва да бъде предоставена при наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на §1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, тъй като чрез предоставянето на исканите сведения ще се повиши прозрачността и отчетността на задължения субект. В допълнение съдът посочи, че органът, който не е изразил изрично съгласие да се предостави достъп до исканите сведения и данни, а именно кметът на Община Ямбол, също е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал.1 от ЗДОИ и дължи предоставяне на обществена информация, при отправено до него искане. Поради това не може да се приеме, че този орган има качеството на трето лице по смисъла на чл. 37 от ЗДОИ и следователно негово изрично съгласие не е необходимо.

 

С касационна жалба министърът на околната среда и водите оспори така постановеното решение на първата инстанция.

 

Втората инстанция по делото приема, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила, като постановено при отсъствие на касационни основания за отмяна. В решението се приема за неоснователен наведеният в касационната жалба довод, че в случая не е отчетено обстоятелството, че искането за предоставяне на обществена информация е относно договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Ямбол и договарящият орган, с който страните са се задължили да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация и други материали по договора. Правилно в обжалваното решение е посочено, че в случая и третото лице – кметът на Ямбол, е задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ, при което при поискване същият също дължи предоставяне на исканата информация при наличие на надделяващ обществен интерес. В случая се касае до договор сключен между орган на местната власт с такъв от централната, при което тези доводи не могат да бъдат споделени, доколкото не се касае до търговска тайна, а се касае до разходване на обществени средства.

 

Решението на съда е окончателно.