08 май 2013 г.

Със заявление от ноември 2011 Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“, иска достъп до информация, свързана с предходна кореспонденция с Министерски съвет (МС), в която е цитирано становище на МИЕТ, според което действията на ядрения физик Георги Котев и подкрепилата го Асоциация костват на бюджета на РБ 2 млн. лв, похарчени за поддържане на положителния образ на българската ядрена енергетика.

 

В тази връзка със заявлението си П. Пенчев иска да му бъде представено въпросното писмо/становище на МИЕТ и всички документи, свързани с него. С решение на главния секретар на МИЕТ информацията е отказана с мотив, че не е обществена и че по реда на ЗДОИ може да се иска само достъп до информация, но не и достъп до документи.

 

Отказът на МИЕТ е с мотив, че информацията не е обществена и по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и достъп до документи. С решение от април 2012 г. АССГ отменя отказа, като приема, че дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й.

 

С Решение № 5374 от 17 април 2013 ВАС оставя в сила решението на първата инстанция.