05 март 2017 г.

Информацията бе поискана още през февруари 2015 от Сдружение „Център на НПО в Разград“.

 

Отказът на главния секретар на ВСС бе мотивиран с обстоятелството, че в тези договори се съдържат данни, касаещи трети лица, поради което е изискано съгласието им за предоставянето им. В указания срок съгласие за предоставяне са изразили двама от наемодателите, но поради изричен отказ или липса на съгласие от ползвателите на имотите и от останалите наемодатели, информацията не следва да бъде предоставяна. С решение от 29 юни 2015 АССГ отмени отказа и върна преписката на главния секретар на ВСС с указания по тълкуването и прилагането на закона.

 

Първата инстанция прие, че информацията, до която е отказан достъп, е обществена по смисъла на чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и с предоставянето й заявителят ще може да си състави собствено мнение за дейността на ВСС във връзка със сключването на договорите за наем – условия, срокове, неустойки и т.н. Освен това запознаването със съдържанието на договорите ще позволи на заявителя да си състави мнение за клаузите на сключените договори и дали същите са изгодни или неизгодни за ВСС, който заплаща наема с публични средства. Съдът посочи още, че в оспорваното решение липсват каквито и да е мотиви налице ли е или не надделяващ обществен интерес. Заключението на съдебния състав бе, че в случая е налице надделяващ обществен интерес и исканата информация със заличени лични данни на третите лица следва да бъде предоставена.

 

Решението на АССГ бе атакувано от главния секретар на ВСС с касационна жалба пред Върховния административен съд (ВАС).

 

С Решение № 40 от 4.01.2017 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Магистратите приемат, че позоваването на засягане на правата на трети лица за непредоставяне на достъп до поисканата информация не е мотивирано, както обосновано е прието от първоинстанционния съд, защото в оспореното решение на са изложени съобразения с какво, по какъв начин и как ще се засегнат интересите на третите лица при предоставяне на копия от договорите за наем и анексите към тях. Правилно е прието от съда, че не са изложени мотиви и относно приложението на чл. 31, ал. 4 ЗДОИ за частичен достъп до информация. Решаващият съд законосъобразно обосновава извод, че в оспореното решение няма аргументи за наличието или липсата на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 ДР на ЗДОИ, касаещ приложението на чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗДОИ, при наличието на който се предоставя исканата обществена информация. В съответствие с тези норми е направен и правен извод от съда за наличието на надделяващ обществен интерес, като исканата информация със заличени лични данни на трети лица трябва да бъде предоставена. ВСС получава ежегодно финансиране от консолидирания държавен бюджет и българските граждани (данъкоплатци) имат право на информация относно разходването на публичните средства и субектите получаващи публични средства са длъжни да предоставят поисканата им в тази насока информация с оглед повишаване на прозрачността и отчетността. Решението на ВАС е окончателно. В резултат с Решение № 6 от 31.01.2017 главният секретар на ВСС предоставя на сдружението заявител пълен достъп до 7 договора за наем и анексите към тях, действали към момента на подаване на заявлението за достъп.