05 март 2015 г.

Случаят касае информация за неправомерно направени разходи за гориво, установени от отдел „Вътрешен одит“ и представляващи щета за Митница – Кюстендил.


Отказът на Агенция "Митници" бе с мотив липса на съгласие на трето засегнато лице, въпреки че отправеното писмо за търсене на съгласие до бившия началник не е било получено от адресата.

 

С Решение № 322 от 17.01.2014 по а.д. № 8610/2013 Административен съд София-град (АССГ) отмени отказа като посочи, че при връщане на писмото като неполучено, органът е следвало да направи нов опит за връчването му. Според съда при новото разглеждане на заявлението трябва да се връчи надлежно съобщение за търсене на съгласие на засегнатото лице. При неполучаване на съгласие агенцията следва да обсъди дали е налице надделяващ обществен интерес.

 

Решението на АССГ бе атакувано с касационна жалба от Агенция „Митници“ пред Върховният административен съд (ВАС).

 

В резултат, с Решение № 225 от 09.01.2014 по а.д. 3292/2014 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. В мотивите си магистратите посочват, че разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ изисква органът действително да поиска от третото лице съгласие, което означава искането фактически да достигне до него. Дали третото лице ще отговори и дали отговорът ще бъде положителен или отрицателен е следващ факт, с който законодателят е обвързал определени правни последици. Но за да могат те да настъпят е необходимо поисканото от органа съгласие да е достигнало до третото лице. Според магистратите, щом  органът се позовава на засягане на интерес на третото лице, той е длъжен да идентифицира този интерес и да установи каква е  възможността за неговото засягане. Върховните съдии отбелязват, че в подобни случаи, преди да пристъпи към искане на съгласието на трето лице, съответният орган е длъжен да извърши преценка за наличие или липса на надделяващ обществен интерес. Решението на съда е окончателно