05 ноември 2016 г.

Информацията е поискана от Юлиян Методиев от Божурище през февруари 2015.

 

С писмо от март 2015 председателят на съвета уведомява заявителя, че  на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ следва да уточни коя докладна записка иска да му бъде предоставена и в каква връзка, тъй като голяма част от исканите документи съдържат информация, засягаща интересите на трети лица. Заявителят уточнява, че желае да получи копия от всички докладни записки на общинския съвет, сортирани по проведени сесии, за периода 20.02.2005 - 20.02.2015.

 

С писмо от април 2015 председателят на Общински съвет – Божурище (ОСБ) уведомява заявителя, че следва да конкретизира формата на файловете, в който иска да му бъде предоставена информацията.

 

След получаване на второто уведомление за уточняване на искането, заявителят атакува мълчалив отказ пред съда. Делото е водено с подкрепата на ПДИ.

 

С Решение № 486 от 19.06.2015 Административен съд София-област (АССО), Шести състав отменя мълчаливия отказ като приема, че непроизнасянето по заявлението е в нарушение на ЗДОИ и подлежи на отмяна. Отказът за достъп до информация следва да бъде мотивиран с посочване както на правно, така и на фактическо основание. Ето защо в качеството си на задължен субект, председателят на ОСБ е следвало да се произнесе с нарочен административен акт по заявлението.

 

Решението е обжалвано от председателя на съвета пред ВАС.

 

С Решение № 10471 от 10.10.2016 ВАС, Пето отделение оставя в сила решението на първата инстанция. Магистратите споделят изводите на АССО, че сезираният с искането субект е задължено лице на основание чл. 3 от ЗДОИ, както и че е бил длъжен да се произнесе с мотивиран акт след получаване на молбата-уточнение от заявителя, с който или да остави без разглеждане заявлението като неясно, или да го разгледа по същество. Липсата на произнасяне в предвидения срок формира мълчалив отказ, който правилно и законосъобразно е отменен от АССО. Решението е окончателно.