04 юни 2010 г.

Върховният Административният Съд  /ВАС/ се произнесе с решение № 6924 от 27.05.2010 по дело, заведено от гражданката Мария Самарджиева. Делото е заведено срещу мълчалив отказ на Столична голяма община да предостави на заявителката достъп до изготвените стратегия и програма за зелените площи на град София, както и изготвеният проект за пилотна зелена площ на града. С решението си, ВАС потвърди първоинстанционното решение на Административен съд София – град /АССГ/, с което мълчаливият отказ е обявен за незаконосъобразен, а преписката - върната на на административния орган за произнасяне съгласно дадените в съдебния акт указания. Според съда, оспореният мълчалив отказ на кмета на СО е незаконосъобразен като издаден в нарушение на установената в чл. 34, ал. 1 и чл. 38 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) писмена форма, както и че при положение, че административният орган не разполага с исканата информация, същият е следвало изрично да уведоми заявителя за това обстоятелство.