05 април 2016 г.

Информацията за разходите и приходите на община Ямбол по всички приключили съдебни дела в периода 2011 – 2013 е налична, поради факта, че тези разходи следва да бъдат отразени в общинския бюджет. След като информацията е обществена, създава се и се съхранява при задължения субект, правилно първата съдебна инстанция е приела, че не са налице основания същата да не бъде предоставена при редовно направено искане.

 

С тези мотиви ВАС потвърди решение на Административен съд – Ямбол за отмяна на отказ на секретаря на община Ямбол. Информацията бе поискана от Мариета Сивкова от Ямбол.

 

Отказът на секретаря на общината бе с мотив, че исканата информация не попада в категорията „обществена информация“ по смисъла на ЗДОИ, тъй като не е налична, а трябва да се създаде по повод направеното искане.

 

С Решение № 18/04.02.2015 Административен съд – Ямбол отмени отказа. Съдът посочи, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ. Тази информация е налична в общината и не е необходимо да бъдат извършвани допълнителни действия от страна на административния орган с цел да бъде тепърва установена и създадена. Решението на първата инстанция бе атакувано от секретаря на общината с касационна жалба пред ВАС.

 

С Решение № 1576/12.02.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Върховните съдии посочиха, че основанията за отказ да се предостави исканата информация са регламентирани в чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ и в случая задълженият субект не се позовава на нито едно от тях. Решението на съда е окончателно. След постановяването му информацията е предоставена на заявителката под формата на справка от 10 страници, която включва пореден номер, съответния съд, номера на делото, качеството на общината по делото (ищец или ответник), номера на решението по делото и информация за разхода или прихода за общината.