06 август 2015 г.

Информацията бе поискана от Александър Дунчев (София), а отказът на кмета на Самоков бе с мотив, че информацията засяга интересите на трето лице, изразило писмено несъгласие за предоставянето й.

 

Административен съд София-област (АССО) намери отказа за законосъобразен, но на основание, че пазарните оценки представляват подготвителни документи, които нямат самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ).

 

Решението на АССО бе атакувано пред ВАС. С Решение № 9060/27.07.2015 ВАС,

 

Пето отделение, отмени решението на АССО, както и отказа на кмета и му върна преписката за предоставяне на исканата информация. Върховните съдии приемат, че „пазарните оценки“ имат самостоятелно значение и предоставянето им би дало възможност на заявителя да се запознае с цялата процедура по формиране на пазарна оценка на имоти, които са предмет на разпоредителни сделки. Съдебният състав отбелязва, че отказът на основанието, сочено от кмета, също е неоснователен, тъй като липсата на съгласие от страна на експерта, изготвил „пазарните оценки“, не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, а зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес. В случая, с оглед характера на исканата информация, следва да се приеме, че независимо от отказа на засегнатото лице, информацията следва да бъде предоставена при наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, тъй като предоставянето на сведенията цели разкриване на корупция или злоупотреба с власт, и ще повиши прозрачността и отчетността на задължения субект.

 

Решението на съда е окончателно.