08 юни 2015 г.

С определение на Върховния административен съд №5791 от 20.05.2015 беше отменено решение на министъра на околната среда и водите, с което бе оставено без разглеждане заявление за достъп до информация, свързана с управлението на националните паркове в България.

 

Конкретната информация, която поиска Александър Дунчев, беше анализ, възложен и приет от МОСВ, който касае уреждане на взаимоотношенията на държавата със собственици на обекти, разположени и въздействащи върху околната среда в националните паркове. Вместо да се произнесат по заявлението, от министерството го оставиха без разглеждане, посочвайки в решението си, че същото не представлява искане за достъп до информация по смисъла на чл.2 от ЗДОИ или информация за околната среда съгласно чл. 19 от ЗООС.

 

Съдът приема жалбата за основателна, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ сезираният задължен субект, респективно изрично определеното от него лице, при редовно подадено заявление има две правни възможности - да вземе решение за предоставяне на достъп или за отказ от предоставянето му, като писмено уведоми за това заявителя. Следователно в този случай законът императивно изисква постановяване на изрично решение, при което недопустим е както мълчаливият отказ от произнасяне, така и оставянето на заявлението без разглеждане, се посочва още в съдебното определение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на ВАС.