05 май 2016 г.

Със заявлението си журналистката търси информация от Софийска градска прокуратура кой е наблюдаващият прокурор, разпоредил на ДАНС да извърши проверка на сигнала на Николай Бареков срещу президента Росен Плевнелиев във връзка с негова среща във Виена с представител на ЕVN.

 

В отговор градският прокурор на София отказа информацията с мотив, че тя не е обществена по смисъла на закона, а представлява защитени лични данни. Решението на ръководителя на СГП беше обжалвано пред Административен съд София – град. С решение № 154/12.01.2015 съдът отхвърли жалбата като прие, че исканата със заявлението информация се отнася до данни, засягащи личността на трето лице, и те не покриват понятието за обществена информация, а е от категорията на лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), достъпът до които е изключен по реда на чл. 2, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Според съдебния състав тази информация не е свързана с преценка на дейността на органите Софийска градска прокуратура, поради което искането на журналистката не е във връзка с целта на закона и не е свързано с обществения живот в страната. Решението на първата инстанция беше обжалвано пред ВАС.

 

С решение № 4555 от 18.04.2016 състав на ВАС отменя първоинстанционното решение с мотив, че търсената информация съставлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ като покрива критериите за официална обществена информация. В решението се посочва още, че обратно на приетото от решаващия съд, защитата на личните данни на публичните длъжности, сред които са и прокурорите, е много по-занижена в сравнение със защитата на останалите граждани и в разглеждания случай независимо, че се касае за лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), няма законова пречка да бъде получена информация за името на съответния прокурор от Градска прокуратура по реда и условията на Закона за достъп до обществена информация. По този начин ще бъде постигната и целта на закона за изграждане на собствено мнение на гражданите относно дейността на задължените по закон субекти. С решението си съдът отменя като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон решение №154/2015 на АССГ, отменя и решението № ОИ-9/2014 от 28.05.2014 на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с което е отказан достъп до исканата информация.

 

Решението на съда е окончателно.