05 април 2012 г.

С решение № 3871 от 19 март 2012 ВАС отменя първоинстанционно решение по дело, заведено от Вилям Попов срещу отказ на зам.-генералния директор на „Авиоотряд 28“.

 

С три заявления, подадени през 2010, Попов иска информация за полетите на президента на РБ – стойност на полета, изразходвано гориво, брой пътници и екипаж и др. Първата инстанция по делото – АССГ - счете, че постановеният отказ е законосъобразен, отхвърли жалбата на заявителя като неоснователна и го осъди да заплати на „Авиоотряд 28“ разноски по делото в размер на 300 лв. С решението си от 19 март ВАС счете, че решението на АССГ е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила. Като основно нарушение в съдебния акт се посочва, че съдът не е проверил законосъобразността на отказа на всички законови основания. Отказът е постановен от зам-генералния директор на „Авиоотряд 28“, но по делото не са представени доказателства, от които безспорно да става ясно, че са му делегирани права да постановява решения по реда на ЗДОИ. Следователно, посочва ВАС, в нарушение на АПК съдът не е изискал прилагането на административната преписка в нейната цялост. Липсата на мотиви в обжалваното решение за компетентността на издателя на акта, според съдебният състав, се явява пречка за извършване на касационна проверка на решението в тази му част. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на АССГ.