05 август 2012 г.

С решение на ВАС от 17.07.2012 бе отменено първоинстанционното решение по делото на журналиста Любен Обретенов срещу отказ на главния секретар на Президента на РБ  да предостави информация за помилваните лица. 

 

Заявлението беше подадено през 2009 като с него се искаше информация за имената на помилваните лица, за какви престъпления са били осъдени те, каква част от присъдите са изтърпели, както и кои са членовете на комисията по помилването към вицепрезидента. Тогава главният секретар отказа информация на основание защита на личните данни, а така постановеният отказ бе обжалван в съда. С решението на първата инстанция - АССГ - отказът беше изцяло отменен, като същевременно съдът прие, че предоставянето на поисканата информация относно имената и осъжданията на помилваните лица ще доведе до неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни, поради което счете, че отказът в тази си част е правилен.

 

Поради това, в решението си касационната инстанция -  ВАС - изтъква, че при постановяване на съдебното решение са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като посочените от съда мотиви не съответстват с крайния извод за отмяна в цялост на административния акт. Делото се връща за ново разглеждане от друг състав на АССГ.