08 септември 2015 г.

През ноември 2014 журналистката Десислава Николова (информационна агенция ФОРУМНЮЗ) подава заявление до управителя на Българска народна банка (БНБ), с което иска да й бъде предоставена, детайлно описана в 5 точки, информация за дейността на Управление „Банков надзор“ в БНБ. Търси се информация за щатната бройка служители, за максималния и минималния размер на трудовите възнаграждения в управлението, за общата сума на изплатените възнаграждения и бонуси през последната година. Подуправителят на банката предоставя единствено сведение за общия брой служители в БНБ, както и за общите разходи за персонал. Конкретната информация за Управление „Банков надзор“ е отказана с мотив, че тя не е обществена по смисъла на ЗДОИ, както и че банката не е задължен субект за предоставянето й. В отказа е подробно описан редът по Закона за българската народна банка (ЗБНБ) за отчитане на разходите за издръжка и персонал на банката.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред ВАС. В жалбата са изложени аргументи, че БНБ е задължен субект по ЗДОИ както в качеството си на публичноправен субект, който осъществява властнически правомощия по реда на ЗБНБ и Закона за кредитните институции (ЗКИ), така и в качеството си на публичноправна организация, която е възложител на обществени поръчки.

 

По жалбата е образувано а.д. № 327/2015 на ВАС, Пето отделение, насрочено за разглеждане на 6 април 2015. Три дни преди съдебното заседание, БНБ изпращат писмо на заявителката, с което я уведомяват, че към към 31.03.2015 общият брой служители в БНБ е 861, а броят на служителите в Управление „Банков надзор“ е 89. Отново не е предоставена информацията, свързана с възнагражденията в управлението. На 6 април делото е разгледано от Пето отделение на ВАС в открито заседание и е обявено за решаване. Вместо решение по казуса, то с Определение № 5003 от 5 май 2015  тричленен състав на ВАС оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото. Мотивите на съда са, че жалбата е просрочена, тъй като заявителката е получила отказа на БНБ на 26.11.2014, а жалбата била депозирана в БНБ на 12.12.2014 т.е. на 16-ия ден, два дни след изтичане на 14 дневния срок за обжалване.

 

Определението на съда е атакувано от юристите на ПДИ с частна жалба пред петчленен състав на ВАС. В жалбата е развит довод, че в случая срокът за обжалване е бил два месеца, тъй като в отговора на подуправителя на БНБ не е посочено нито пред кой съд, нито в какъв срок може да се обжалва (основание за удължаване на срока по чл. 140, ал. 1 от АПК). Следователно без значение е дали жалбата е подадена в 14-дневния срок по пощата, но е получена от БНБ два дни след това или жалбата направо е подадена два дни след 14 дневния срок. С Определение № 9297/31.08.2015 на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия по а.д. № 6694/2015 прекратяването на делото е отменено. Магистратите приемат, че в конкретния случай срокът за оспорване е неправилно определен по реда на чл. 149, ал. 1 АПК, а следва да бъде определен по правилото на чл. 140, ал. 1 АПК. В оспореното решение на подуправителя на БНБ не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, поради което са налице предпоставките за удължаване на срока за оспорване на два месеца. От данните по делото се установява, че жалбата е депозирана в рамките на двумесечния срок по чл. 140, ал. 1 АПК и не е просрочена. Определението, като постановено в нарушение на материалния закон, следва да бъде отменено и делото върнато на същия съд за продължаване на процесуалните действия по жалбата на Десислава Николова.

Предстои ново насрочване на делото, за разглеждане в открито съдебно заседание, от тричленен състав на ВАС.