05 юни 2012 г.

С мотив, че трудовият стаж, респективно професионалният трудов стаж на лица, заемащи ръководни длъжности, не попада в категорията лични данни по смисъла на ЗДОИ, тричленен състав на ВАС отмени отказ на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да предостави информация дали лицето назначено на длъжността главен секретар е притежавало необходимия професионален трудов стаж за заемане на тази длъжност.

 

Информацията бе поискана от гражданина Димитър Димитров през май 2011. Отказът на директора на КРС  бе с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, касае се за лични данни и искането попада в хипотезата на чл. 2, ал. 4 от ЗДОИ, съгласно който законът не се прилага за достъпа до лични данни.

 

С Решение № 2726 от 24.02.2012 по а.д. № 9865/2011 ВАС, Пето отделение отмени отказа и задължи председателя на КРС да предостави исканата информация. В мотивите си съдебният състав посочи, че продължителността на професионалния трудов стаж не е свързана с неприкосновеността на личността и личния живот, а е обективно съществуващ факт. В този смисъл исканият достъп до обществена информация не засяга лични данни, тъй като заявителят не поставя въпроса изобщо за притежавания от главния секретар трудов стаж, а дали същият е притежавал изискващия се съгласно правилата професионален трудов стаж. Следователно не се касае за лични данни, а за достъп до обществена информация, даваща възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на задължения субект и конкретно спазват ли се от председателя на КРС правилата за назначаване на служители в комисията.