06 юли 2015 г.

Със заявлението си журналистката Дияна Бончева иска копие от писмо, изходящо от МОСВ до Европейската комисия, в което се посочва датата на преустановяване на експлоатацията на нерегламентираното общинско депо на община Ямбол, както и кореспонденция на МОСВ с Европейската комисия във връзка с Петиция №1353/2011 /референтен номер на Комисията СНАР/2012/00102/.

 

В мотивите за отказ е посочено, че информацията, която се търси, се отнася до кореспонденция между МОСВ и Европейската комисия, поради което на основание чл. 5 от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година - заявителят има право да отправи искане за достъп до информацията от Европейската комисия.

 

В решението на ВАС се посочва, че Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията урежда предоставянето на достъп до документи притежание на държава-членка, но оповестени от определена институция. При постъпило при държавата-членка искане за достъп на документи, регламентът предвижда две възможности - или предварително консултиране преди вземане на решението със съответната институция, или самата държава-членка да предостави искането за информация на институцията. С оспорения отказ министърът на околната среда и водите,приемайки, че се касае за информация за документи, негово авторство и притежание, но оповестени от Европейската комисия - не е предприел нито една от предвидените в регламента възможности, а е постановил изричен отказ, уведомявайки заявителя сам да търси желаната от него информация от Европейската комисия, което е в разрез именно с чл. 5 от регламента. Ето защо съдебният състав приема, че оспореното решение следва да бъде отменено и преписката -върната на министъра. На основание чл.5 от регламента във връзка с отправеното искане за достъп до информация от страна на Бончева административният орган следва или да се консултира с Европейската комисия за факта дали предоставянето на кореспонденцията помежду им по повдигнатите в заявлението въпроси няма да застраши постигането на целите на регламента, или лично да предостави искането за информация на самата Европейска комисия.

 

Решението на съда подлежи на обжалване.