05 април 2013 г.

На втора съдебна инстанция бе спечелено делото на неправителствената организация „Институт за зелена политика“, заведено срещу отказ на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да предостави  обществена информация, свързана с руско-българското сътрудничество в областта на енергетиката и проекта АЕЦ „Белене“. Със заявление, подадено в началото на 2010, от организацията поискаха изчерпателно описана в 6 точки информация за проекта АЕЦ „Белене“. В отговор министърът  отказа да предостави данните по четири от тях, позовавайки се на разпоредбата на чл.13 ал. 2 от ЗДОИ. Така остана непредоставена следната информация - предложението на руската страна за развитие на проекта „Белене“ и неговото финансово структуриране, предадено на българската държава в началото на февруари 2010; кореспонденцията между българското правителството или негови представители и руската държава за осигуряване на заем от Русия в размер до 3,8 млрд. евро; протокол/и и др. документи /записки, меморандуми, писма и др./ от конкретни срещи на министър-председателя, министри от българска и руска страна; протокол/и от срещите на министъра на икономиката и енергетиката при визитата му в Москва от края на декември 2009. Така постановения отказ беше обжалван в съда и първата инстанция по делото – АССГ го отмени с решение № 3223 от 29.06.2011 като посочи, че „исканата информация представлява обществен интерес по съображения, свързани със спецификата й на информация за околната среда, непосредствено рефлектираща върху здравето и живота на хората, както и с политиката на страната в областта на енергетиката. По тези съображения ограниченията на достъпа до обществена информация, наложени с оспорения акт, се явяват незаконосъобразни поради противоречие с материалния закон и подлежат на отмяна.“ Впоследствие МИЕТ обжалва решението на АССГ пред втората инстанция – ВАС. 


С решението си №2932/01.03.2013 г. състав на ВАС реши делото окончателно в полза на неправителствената организация. Съдът заема становището, че информацията представлява обществен интерес и оставя в сила първоинстанционното решение: „в случая е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на пар.1, т.6 от ДР на ЗДОИ – с търсената информация се цели повишаване прозрачността в дейността на задължения субект, поради което ограниченията до достъпа й, определени с оспорения акт, са в противоречие с материалния закон. Отделно от това административният орган следва да отчете обстоятелството, че двегодишният срок от създаването на служебната информация по чл.13 от ЗДОИ, на който се позовава в заповедта си, е изтекъл и в действителност е отпаднала пречката за предоставянето й.“