06 декември 2012 г.

Делото бе образувано по жалба на гражданина Валери Белухов срещу отказ да получи информация за нормативната уредба, регламентираща реда за проверка на търговска банка при подаден сигнал за нарушение на Закона за кредитните институции и наредбите за прилагането му. Валери Белухов подава заявление по ЗДОИ през април 2012. Отказът на подуправителя на БНБ бе с мотив, че тази информация представлява вътрешно служебна информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на БНБ и няма самостоятелно значение. С Решение № 14540 от 20.11.2012 по а.д. № 8265/2012 ВАС отмени отказа и върна преписката на БНБ за ново произнасяне. В мотивите си магистратите посочват, че в случая е поискан достъп до официална обществена информация, която се съдържа в нормативен акт и достъпът до нея се осигурява чрез обнародването този акт. В тази връзка ЗДОИ императивно разпорежда, че при искане на достъп до обнародвана официална информация, съответният орган е длъжен да посочи изданието, в което е обнародвана, броя и датата на издаване.