04 ноември 2010 г.

С решение №11766/12.10.2010 на Върховния административен съд бе отменен мълчалив отказ по дело за достъп до информация, образувано по жалба на д-р Георги Тодоров от Русе. Със заявление от 23.11.2009 жалбоподателят е поискал от министъра на здравеопазването копие на технически носител на „Мастърплан за реформа в болничния сектор на Република България”, представен на работна среща, проведена в Русе. Министърът не се е прознесъл по заявлението в предвидения срок по реда на ЗДОИ. По повод липсата на отговор по заявлението в решението на съда се посочва, че мълчаливият отказ представлява бездействие на администрацията в случаите, когато административният орган има задължение да се произнесе по направено пред него искане. С решението си съдът връща преписката на министерството за произнасяне по заявлението съобразно дадените указания.