05 декември 2010 г.

С две решения на Върховния административен съд (от 1-ви и 8-ми ноември) бяха отменени мълчаливи откази на министъра на здравеопазването по дела за достъп до информация по заявления на Георги Тодоров.

 

В единия от случаите жалбоподателят поискал от министъра на здравеопазването да  му предостави копие от длъжностните характеристики за седем длъжности в дирекция „Правна“. Министърът не е отговорил, поради което е подадена жалба до съда. С Решение №12784 от 01.11.2010 г. ВАС отмени мълчаливия отказ, посочвайки че в качеството си на задължен субект по смисъла на ЗДОИ, министърът е задължен да се произнесе с писмено решение, с което да удовлетвори искането или да откаже предоставянето на информация, като изложи изрични съображения за това.

 

Във втория случай Георги Тодоров е поискал становищата и докладните записки, изготвени в министерството относно издаването на Наредбата за акредитация на лечебните заведения. Отново липсва произнасяне на министъра. С Решение №13238 от 08.11.2010 г. Върховният административен съд отменя и този отказ.