05 март 2014 г.

Атакуваното решение на АССГ бе за отмяна на отказ на директора на Дирекция „Правна“ в МРРБ да предостави на Камелия Джанабетска от В. Търново окончателният доклад на ОЛАФ за възможните нередности в изпълнение на проект „Пътят на водата“, съфинансиран от ЕФРР по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007–2013.

 

С протоколно определение от 24.02.2104 по а.д. №  12684/2013 на ВАС, Седмо отделение, касационната жалба на министъра бе оставена без разглеждане и производството по делото бе прекратено. В мотивите си съдебният състав посочи, че министърът на регионалното развитие не е участвал като ответник в първоинстанционното производство.  Поради това касационната му жалба е недопустима като подадена от ненадлежна страна в процеса.