04 юли 2010 г.

Върховният административен съд остави без разглеждане касационната жалба на Столична община срещу решение на Административен съд София – град, с което бе отменен отказ да се предостави информация на Ивайло Хлебаров  от екологично сдружение „За Земята“.

 

Делото бе спечелено на първа инстанция с подкрепата на ПДИ като в решението си от 10 август 2009 г. АССГ посочи, че Столична община незаконосъобразно е отказала информация, свързана с проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община за финансиране от фондовете на ЕС“. Отказът на зам. кмета бе мотивиран с обстоятелството, че поисканите документи са част от тръжни документи и проектно предложение (т. нар. апликационна форма) за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

 

Според общината това било основание за отказ по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, тъй като исканите документи са подготвителни и нямат самостоятелно значение. След отмяната на отказа, Столична община подаде касационна жалба срещу решението на АССГ пред Върховния административен съд. На заседание от 02.06.2010 ВАС обяви жалбата за недопустима, тъй като същата е подадена от лице неучаствало в първоинстанционното производство, тоест вр.и.д. кмет на Столична община. Последното е образувано срещу отказ на заместник кмета и на това основание именно той е призован като ответник по делото в производството и по отношение на него е настъпил правният ефект на постановения съдебен акт. Според ВАС нито Столична община, нито кметът имат качеството на страни в производството и поради това не разполагат с процесуалното право да атакуват постановения съдебен акт. С определението си  ВАС прекрати производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба.