Фондация Програма Достъп до Информация
08.07.2019 г.

Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) със заявление от октомври 2017.

 

Секретарят на СО предоставя уж пълен достъп като посочва, че информацията е публикувана на страницата на общината. Тъй като на страницата на СО не са публикувани исканите заповеди, заявителят обжалва отговора на секретаря пред АССГ. В резултат, с решение от  януари 2018 решението на секретаря на СО за предоставяне на уж пълен достъп е отменено и преписката му е върната за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че както оспорващият сочи, на страницата на СО е публикуван регистър с наименование „Издадени административни актове в изпълнение на правомощията на кмета на СО“, но той не съдържа текста на нито една заповед. Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от секретаря на СО, а правният екип на ПДИ поема защитата на заявителя пред втората съдебна инстанция.

 

В резултат, с Решение № 9100/14.06.2019 на ВАС решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Съдиите приемат, че макар привидно с позитивно за заявителя съдържание, оспореният акт не предоставя искания достъп. В разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ една от възможните форми за предоставяне на обществена информация е посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните, но на посочения в оспорения акт интернет адрес към датата на издаването им не са били налични търсените от заявителя данни. След като не са налице на основанията по ЗДОИ за предоставяне изцяло на търсената информация, и не се установява същата да е била предоставена на заявителя в изрично изброените в чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ форми за предоставяне на достъп до обществена информация, АССГ правилно и в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби като краен резултат е приел, че е формиран незаконосъобразен отказ в обжалвания акт за предоставяне на исканата обществена информация, който отказ подлежи на отмяна.

 

Решението е окончателно.