05 юни 2016 г.

Заявлението за достъп до информация е на Иван Петров от София. Конкретно е поискан отговор на два въпроса.

  1. Има ли общински наематели на имоти, общинска собственост, които да са изискали от СО съгласие застраховател да им изплати обезщетение по застрахователен договор и общината да се е произнесла: а) не е съгласна; б) е съгласна и в) частично;
  2. Колко броя са се отнасяли до: а) общински нежилищни имоти; б) общински жилищни имоти и в) общински ателиета.

Отказът на секретаря на СО е с мотив, че исканата информация не е обществена по смисъла на ЗДОИ и на първа инстанция е потвърден от АССГ.

 

С Решение № 5898/17.05.2016 ВАС, Пето отделение отменя както решението на първата инстанция, така и отказа на секретаря на СО и задължава административния орган да предостави достъп до исканата информация. В мотивите си магистратите посочват, че в случая заявителят търси обществена информация, свързана с управлението на общински имоти, като предоставянето й ще му даде възможност да си състави собствено мнение за дейността на СО по управлението на общинско имущество и в частност по даване на съгласие от общината за изплащане на застрахователни обезщетения на наематели на общински имоти. Решението е окончателно.