04 март 2010 г.

Браншовите организации и другите юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличие на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени.

 

До този извод стигна Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд в Тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г. по тълкувателно дело № 4/2010 г. Решението е в отговор на поставения от Главния прокурор въпрос: могат ли и в какви случаи браншовите организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове? Според върховните съдии правният интерес на съсловните организации и другите юридически лица с нестопанска цел е обусловен от засягането на техни лични права или законни интереси, непосредствено породени от предмета на дейност и целите на учредяването им. Решението е подписано с особено мнение от съдия Йовка Дражева. Според нея правото на жалба на съсловна организация или друго юридическо лице с нестопанска цел за защита пред съд на засегнати права, свободи и законни интереси на правни субекти, които членуват в сдружението, може да се упражни само ако това е предвидено със закон.

 

Процесуалното представителство за Висшия адвокатски съвет по делото бе осигурено от ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов. Становището, представено от Висшия адвокатски съвет, бе в същия смисъл като приетото от съда тълкуване. Пълният текст на Тълкувателно решение № 2 от 12 февруари 2010 г. е публикуван на адрес www.sac.government.bg в рубриката „Тълкувателна дейност”.