02 август 2011 г.

В изпълнение на съдебно решение № 2191/09.05.2011 на Административен съд София - град Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ предостави достъп до поисканата от Ваня Христова информация от несъществуващата вече Национално ветеринарно – медицинска служба.

 

Със заявлението си, подадено в началото на т.г., тя бе поискала информация за извършена проверка от органите на НВМС в приют за безстопанствени кучета в Плевен, стопанисван от „Дружество за защита на животните – Плевен 2008“ и по-конкретно: протокол от извършената проверка, направените въз основа на нея предписания и заповед за преустановяване на дейността на приюта. Последвалият мълчалив отказ бе обжалван пред съда. Междувременно НВМС бе закрита и при условията на правоприемство като ответник по делото бе конституирана Българската агенция по безопасност на храните. С решението си, постановено през май т.г., АССГ отмени мълчаливия отказ и върна преписката на БАБХ за произнасяне по подаденото заявление.